Tagliafico đã được Arsenal coi làm mục tiêu chuyển nhượng chính từ lâu.