Post lại vì có thêm sau 5m lần post đầu mà khg biết cách sửa.